1. ნებისმიერი ინფორმაცია რომელიც თქვენს მიერ იქნება შევსებული და იქნება შეტანილი ჩვენს მონაცემთა ბაზაში, არის დაცული  და არ გადაეცემა მესამე პირს, თუ ეს არ იქნება მოთხოვნილი  სასამართლოს მიერ .

2. თქვენი ტელეფონი ან ელ.ფოსტა არ იქნება  გამოყენებული მესამე პირის მიერ სარეკლამო შეტყობინებებისთვის ;

3. არ გადაეცემა ინფორმაცია შეძენილი ნივთების შესახებ მესამე პირს გარდა საგადასახადო ორგანოებისა .


1. Any information that will be filled by you and will be included in our database is protected and will not be transferred to a third party, unless it is requested by the court.

2. Your phone or e-mail will not be used by third parties for advertising messages.

3. Information about purchased items will not be passed on to third parties except payment authorities